studenckihumor.pl Happening!!! Wymyśl dowcip, Zgarnij 10tysi.

Pomysł na happening powstał w gronie entuzjastów humoru studenckiego.
Jego realizacja była możliwa dzięki zaangażowaniu:
- sponsora głównego: INVEST-BANK S.A., który w swojej ofercie posiada znakomite Invest-Konto Student
- partnera akcji: Creative Labs
- oraz patronów medialnych akcji:
www.studentnews.pl www.wymiennik.com www.edu.info.pl www.dlastudenta.pl www.downloadcentral.pl Jeszcze raz dziękujemy Wam za zaangażowanie i pomoc!


Regulamin Serwisu www.studenckihumor.pl oraz Konkursu zlokalizowanego w Serwisie (Regulamin):

 1. Serwis www.studenckihumor.pl (Serwis) ma charakter rozrywkowy. Przeglądasz zawartość Serwisu na własną odpowiedzialność. Twórcy Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek starty spowodowane użytkowaniem Serwisu.

 2. Użytkowanie Serwisu oznacza automatyczną akceptację postanowień tego Regulaminu.

 3. Elementem Serwisu jest zlokalizowany w nim konkurs (Konkurs), który skierowany jest do wszystkich internautów, którzy zaakceptują postanowienia Regulaminu.

 4. Konkurs polega na możliwości dodania online - za pomocą odpowiedniego modułu - tekstów w wybranym przez użytkownika rysunku - spośród umieszczonych w Serwisie i przeznaczonych do tego rodzaju modyfikacji.

 5. Teksty dodawane do rysunków są przedmiotem akcji konkursowej. Rysunek z dodaną przez użytkownika treścią zostanie zapisany na serwerze Serwisu po podaniu przez autora treści jego danych osobowych (punkty 9 i 10). Treści dodawane do rysunków mogą być dowolne z zastrzeżeniem określonym w punkcie 6.

 6. Teksty dodane do rysunków przez użytkowników w ramach Konkursu, które zawierają zwroty: wulgarne, obrażające powszechnie uznane wartości, odnoszące się w sposób negatywny do religii, narodowości, rasy, płci, preferencji seksualnych, lub zawierające treści wg. oceny moderatorów Serwisu nie nadające się do publikacji w Serwisie będą usuwane z Serwisu na wniosek innych użytkowników lub z inicjatywy moderatorów Serwisu. Decyzje moderatorów w tym zakresie są ostateczne i nie przysługuje odwołanie od nich.

 7. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie rysunki udostępnione do modyfikacji w Serwisie, które zostały zmodyfikowane za pomocą narzędzi do modyfikacji dostępnych w Serwisie.

 8. Właścicielem majątkowych praw autorskich do materiałów opublikowanych w Serwisie jest INVEST-BANK S.A. Kopiowanie tych utworów na dyski komputerów lub na inne lokalizacje internetowe jest zabronione i może narazić użytkowników na odpowiedzialność przewidzianą w Ustawie o Prawie Autorskim i w innych obowiązujących przepisach prawa.

 9. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
  - wybranie 1 spośród 10 dostępnych w Serwisie rysunków i dodanie do niego tekstów,
  - podanie danych osobowych: nick, email, data urodzenia (w konkursie mogą brać udział tylko osoby urodzone w latach od 1982 do 1991), imię i nazwisko oraz telefon,
  Przy czym jeden użytkownik może wziąć w konkursie jeden raz.

 10. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) jest INVEST-BANK S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 77. Uczestnik Konkursu podając dane automatycznie wyraża zgodę, na przetwarzanie podanych przez niego w Serwisie danych osobowych przez Serwis i INVEST-BANK S.A. w celach statystycznych, marketingowych, informacyjnych i reklamowych, w tym również w celu sprzedaży towarów i usług i dla potrzeb działań marketingowych związanych ze świadczeniem tych usług i sprzedaży towarów (m.in. dostarczanie informacji o nowych ofertach promocyjnych, o nowych produktach i usługach oraz działania podejmowane we współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi).

 11. Podane dane osobowe będą postawą do kontaktu w celu przyznania Nagród przewidzianych w Konkursie.

 12. Wszystkie zmodyfikowane rysunki zostaną sklasyfikowane w rankingu i automatycznie wezmą udział w Konkursie.

 13. Uczestnik Konkursu i/ lub użytkownik Serwisu oświadcza, że bez wynagrodzenia i bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych przekazuje majątkowe prawa autorskie do utworu (Utwór) powstałego przez dodanie tekstów do rysunku z chwilą zapisania tego Utworu na serwerze Serwisu. Majątkowe prawa autorskie do Utworu zostają przekazane INVEST-BANK S.A. na następujących polach eksploatacji:
  - utrwalenie na wszelkich nośnikach (w tym elektronicznych),
  - wprowadzenie do pamięci komputera i sieci Internet,
  - zwielokrotniania w systemach komputerowych oraz sieciach komputerowych i multimedialnych,
  - publicznej ekspozycji i wyświetlania w sieci Internet,
  - publicznego odtwarzania,
  - wydawnictwa prasowe i książkowe,
  - telewizje naziemne lub satelitarne,
  - nośniki reklamy zewnętrznej,
  - stacje radiowe.

 14. Nagrody w Konkursie:

a. Nagroda główna dla autora Utworu, który w dniu 7 stycznia 2009, do godziny 24.00 znajdzie się na pierwszym miejscu w rankingu: 10.000 zł brutto. Od nagrody autor Utworu zobowiązany jest do odprowadzenia podatku w wysokości 10%.

b. Nagrody dodatkowe dla autorów Utworów, którzy w dniu 7 stycznia 2009, do godziny 24.00 zajmą miejsca od 2 do 10 w rankingu: odtwarzacz Creative Zen Mozaic 2GB.

 1. Do 15.01.2009 moderatorzy Serwisu podejmą próby skontaktowania się z autorami Utworów zajmujących w rankingu pierwsze 10 miejsc na podane przy rejestracji adresy mailowe i numery telefoniczne w celu ustalenia niezbędnych dla przekazania nagrody danych osobowych. W przypadku gdy nie będzie możliwe uzyskanie danych osobowych kandydatów, niezbędnych do przekazania nagrody w przeciągu 5 dni licząc od daty pierwszej korespondencji lub próby kontaktu telefonicznego, automatycznie nagroda zostanie przyznana uczestnikowi Konkursu, który zajął kolejne miejsce w rankingu a nagroda pierwotnie należna temu uczestnikowi zostanie przekazana kolejnemu uczestnikowi konkursu.

 2. Klasyfikacja zmodyfikowanych utworów audiowizualnych w rankingu jest efektem preferencji użytkowników wyrażanych za pomocą modułu ‘No a jak ci się to podoba?’ – użytkownicy mogą oceniać utwory w skali od 1 do 10 gwiazdek, gdzie 1 gwiazdka jest oceną najniższą.
  Wzór według którego wyliczane są punkty dla Utworu klasyfikowanego w rankingu:
  (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  gdzie:
  s - średnia ocena dla danego obrazka
  g - liczba oddanych głosów na obrazek
  m - minimalna liczba głosów wymagana do uwzględnienia w liście (wartość = 40)
  S - średnia ocen dla wszystkich obrazków

 3. Każdy z użytkowników może głosować na jeden utwór tylko raz. Próba zmanipulowania wyniku wykryta przez moderatorów Serwisu może skutkować usunięciem z rankingu Utworu będącego beneficjentem manipulacji. Od tej decyzji nie przysługuje odwołanie. Wszelkie próby wpłynięcia na wynik niezgodnego z Regulaminem lub obowiązującym prawem mogą zakończyć się dyskwalifikacją Utworu w Konkursie przez usunięcie go z Serwisu.

 4. Użytkownicy mogą zabiegać o głosy znajomych internautów wysyłając link do utworu swoim znajomym pod warunkiem, że w ten sposób nie łamią obowiązujących norm prawnych.

 5. Dodawane teksty muszą mieć charakter autorski. W przeciwnym wypadku mogą zostać usunięte przez moderatorów Serwisu. Zamieszczanie cudzych tekstów lub wypowiedzi w przypadku naruszenia norm prawa autorskiego naraża osoby umieszczające te wpisy lub nagrania dźwiękowe na odpowiedzialność przewidzianą prawem. Za naruszenie przez uczestników Serwisu praw osób trzecich, Serwis oraz INVEST-BANK S.A. nie odpowiadają.

 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy INVEST-BANK S.A. oraz twórcy Serwisu.

 7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

 8. Wszelkie kwestie związane z przyznawaniem nagród rozstrzygają twórcy Serwisu oraz INVEST-BANK S.A.. Decyzje te są ostateczne i nie ma od nich odwołania.

 9. Twórcy Serwisu zastrzegają sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

 10. W razie wątpliwości dotyczących Konkursu skontaktuj się z moderatorem: info@studenckihumor.pl

 

Miłej zabawy! : D

Portal na temat wzornictwa i designu

sponsor główny: InvestBank - BANK KORZYŚCI Dla Ciebie partner akcji: CREATIVE patroni medialni: edu.info.pl wymiennik.com studentnews.pl downloadcenter.pl dlastudenta.pl